خانه / استخدام

استخدام

Posted 1 year ago

به چند نفرجهت همکاری در نصب فنس (نرده) و دک و کارهای ساختمانی با حقوق مکفی نیازمندیم. Tel: 647-895-4408

مردم پسند

Posted 1 year ago

Gبه یک نفر نیروی کار نیمه ماهر با گواهینامه جهت کار اینترلاک نیازمندیم     647-717-7771: تلفن

مردم پسند

Posted 2 years ago

استخدام به بانوی ایرانی فارسی زبان ۴۵ تا ۶۵ ساله برای زندگی در کنار مادرمان و انجام برخی کارهای روزانه احتیاج داریم, یک اتاق مستقل...

مردم پسند

Posted 2 years ago

استخدام به چند نفر نیروی جوان کار نیازمندیم 905-881-8007

مردم پسند

Posted 2 years ago

به یک نفر خانم برای کار نظافت هفته ای یک روز نیازمندیم 416-528-9422

مردم پسند

Posted 3 years ago

به دو نفر جهت کار در ساب وی ساندویچ نیازمندیم 416-841-1564

مردم پسند