خانه / استخدام

استخدام

استخدام

مردم پسند 

Posted 3 months ago

Gبه یک نفر نیروی کار نیمه ماهر با گواهینامه جهت کار اینترلاک نیازمندیم     647-717-7771: تلفن

استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

استخدام به بانوی ایرانی فارسی زبان ۴۵ تا ۶۵ ساله برای زندگی در کنار مادرمان و انجام برخی کارهای روزانه احتیاج داریم, یک اتاق مستقل...

استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

استخدام به چند نفر نیروی جوان کار نیازمندیم 905-881-8007

استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

به یک نفر خانم برای کار نظافت هفته ای یک روز نیازمندیم 416-528-9422

استخدام

مردم پسند 

Posted 1 year ago

به دو نفر جهت کار در ساب وی ساندویچ نیازمندیم 416-841-1564

error: